By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Valoarea sprijinului:

 • 1

  Sprijinul public nerambursabil: maxim 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

 • 2

  Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. În cazul activităților de producție, intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90%.

Beneficiari:

 • 1

  Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate în mediul rural;

 • 2

  Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Conditii minime de eligibilitate:

 • 1

  Sediul social și punctul de lucru în spațiul rural, condiție care trebuie menținută pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului;

 • 2

  Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;

 • 3

  Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate

 • 4

  Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31 decembrie 2025.

Exemple de activități eligibile pentru sprijin:

 • 1

  Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte;

 • 2

  Fabricarea produselor chimie, farmaceutice;

 • 3

  Activități de prelucrare a produselor lemnoase;

 • 4

  Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini;

 • 5

  Fabricarea produselor eletrice, electronice;

 • 6

  Fabricare produse electrice, electronice;

 • 7

  Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

 • 8

  Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

 • 9

  Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

 • 10

  Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;

 • 11

  Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

 • 12

  Proiecte de activități de agrement;

 • 13

  Modernizarea/extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni;

 • 14

  Investiții noi/modernizări/extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;

 • 15

  Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării;

 • 16

  Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității pentru care se solicită finanțare;

 • 17

  Investiții care susțin protecția mediului.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

 • 1

  sunt realizate după data semnării contractului de finanţare;

 • 2

  sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor

 • 3

  sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

 • 4

  sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.